مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز (پژوهشکده هرمز)
 
ArEn
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 پرویز نورپناه رئیس پژوهشکده (۱۳۷۵-۱۳۷۶) دکتری مهندسی نساجی (دانشیار)
2 پرويز تاجداري معاون پژوهشکده (۱۳۷۵-۱۳۷۶) دکتری
3 جعفر کامبوزیا رئیس پژوهشکده (۱۳۷۶-۱۳۷۹) دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی
4 ستار متدین اول معاون پژوهشکده (۱۳۷۶-۱۳۷۷) دکتری
5 محمدرضا مباشري رئیس پژوهشکده (۱۳۷۹-۱۳۸۱) دکتری مهندسی عمران - نقشه برداری
6 پیمان رضائی معاون پژوهشکده (۱۳۷۹-۱۳۸۱) دکتری زمین شناسی (دانشیار) p.rezaee@hormozgan.ac.ir
7 مهدی ایرانمنش رئیس پژوهشکده (۱۳۸۱-۱۳۸۵) دکتری (دانشیار)
8 احمد نوحه گر معاون پژوهشکده (۱۳۸۱-۱۳۸۴) دکتری ژئومورفولوژی (استاد)
9 علیرضا شیخی معاون پژوهشکده (۱۳۸۴-۱۳۸۵) دکتری مهندسی برق
10 احمد نوحه گر رئیس پژوهشکده (۱۳۸۵-۱۳۹۳) دکتری ژئومورفولوژی (استاد)
11 ابوالحسن غیبی معاون پژوهشکده (۱۳۸۵-۱۳۸۶) دکتری فیزیک هواشناسی ماهواره ای abolhassang@yahoo.com
12 داود صمصام پور معاون پژوهشکده (۱۳۸۶-۱۳۸۷) دکتری اصلاح نباتات ژنتیک مولکولی (دانشیار) samsampoor@hormozgan.ac.ir
13 بابک شکرالهی زاده حاجی آبادی معاون پژوهشکده (۱۳۸۷-۱۳۹۳) دکتری مهندسی عمران - سازه
14 علی رضایی لطیفی رئیس پژوهشکده (۱۳۹۳-۱۴۰۱) دکتری فیزیک گرایش اتمی ومولکولی r_latifi@hormozgan.ac.ir
15 منصور لوایی معاون پژوهشکده (۱۳۹۳-۱۳۹۶) کارشناس ارشد تاریخ
16 فریبرز محمدی معاون پژوهشکده (۱۳۹۶-۱۴۰۰) دکتری مهندسی کشاورزی-آبیاری وزهکشی 07633711055 mfariborz@gmail.com
17 عبدالرزاق رحمانی معاون پژوهشکده (۱۴۰۰- خرداد ۱۴۰۱) رئیس پژوهشکده (خرداد ۱۴۰۱ تاکنون) دکتری زبان عربی ۰۷۶۳۳۷۵۳۳۶۵ rahmani6038@hormozgan.ac.ir